TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 7

Nguyên công 6: Khoan mồi lỗ để phay rãnh (6) trình tự các bước trong nguyên công. Khoan mồi 2 lỗ đường kính 8 mm. B. Sơ đồ gá đặt. Sơ đồ định vị và kẹp chặt nguyên công 6 C. Chọn máy công nghệ. Chọn máy Khoan K125, công suất KW. D. Chọn đồ gá Định vị : Dùng chốt trụ dài định vị lỗ (4) Dùng mặt phẳng định vị mặt (9) Dùng chốt trám định vị chống xoay mặt (2) Kẹp chặt: Kẹp chặt bằng đai ốc E. Chọn dụng cụ cắt Lưỡi khoan: Theo [2,. | Chương VII Nguyên công 6 Khoan moi lỗ để phay ranh 6 A. Chon trình tư các bước trong nguyên cong. Khoan moi 2 lỗ đường kính 8 mm. B. Sơ đồ gá đặt. 8 w Hình Sờ đỗ định vị va kẹp chạt nguyên cỗng 6 C. Chon may cong nghe. created with download the free trial online at professional Chon máy Khoan K125 công suất KW. D. Chon đồ ga Định vị - Dung chot tru dái định vị lô 4 - Dung mát phang định vị mát 9 - Dung chot trám định vị chông xoay mát 2 Kẹp chát Kẹp chát báng đái oc E. Chon dung cu cắt Lưỡi khoán Thẹo 2 tráng 320 báng 4-40 Đường kính d 9mm chiẹu dái mui khoán L 111mm chiẹu dái phán lám viẹc l 56mm Mui khoán ruột gá đuoi tru Các thong so hình hoc lưỡi cát Goc sáu a 120 Goc nghiêng cuá lưỡi cát ngáng y 500 Goc nghiẹng chính cu á lưỡi cát 2ọ 800 Chu ky bẹn 12 18 phut a1 60 á l l1 f1 F. Chon dung cu kiểm tra. o professional download the free trial online at professional Dùng thước panme hoặc dụng cụ đo chuyên dùng. G. Chon dung dịch trơn nguôi. Emunxi 7. Nguyên cong 7 Phay tho be mặt rãnh 6 trình tư các bươc trong nguyên công. Phay bang dao phay ngon chùOi trụ thêp gio với chiêu sặụ phay 16 mm B. Sô đồ gặ đặt. 09 Hình Sơ đồ định vị và kẹp chặt nguyên công 7 C. Chon may cồng nghê. professional download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN