TAILIEUCHUNG - Đề tài : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN NAM CHI NHÁNH KỲ HOÀ

Để doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh và phát triển, doanh nghiệp cần có một số lượng vốn nhất định gồm: vốn lưu động và vốn cố định và vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải biết tổ chức, huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc về tài chính. Vì vậy, để kinh doanh đạt hiệu quả như mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra trong kinh doanh phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch. | LỜI MỞ ĐẦU Để doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh và phát triển, doanh nghiệp cần có một số lượng vốn nhất định gồm: vốn lưu động và vốn cố định và vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải biết tổ chức, huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc về tài chính. Vì vậy, để kinh doanh đạt hiệu quả như mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra trong kinh doanh phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến luợc phù thừơng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mình và Công ty TNHH viễn thông FPT Miền Nam chi nhánh Kỳ Hoà cũng không nằm ngoài điều kiện này. Do đó, phân tích để nắm bắt kịp thời tình hình tài chính của Công ty để có biện pháp xử lý và khắc phục sớm là điều kiện cần thiết quan trọng là mục tiêu chính của đề tài PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN NAM CHI NHÁNH KỲ HOÀ Đề tài nhằn tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình tài chính, vì thế quá trình phân tích dựa vào sự biến động của các báo cáo tài chính để thực hiện các nội dung: đánh gái khái quát tình hình tài chính Công ty, phân tích sự biến động của các khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích so sánh các tỷ giá tài chính, phân tích báo lưu chuyển tiền tệ .để đưa ra một số biện pháp – kiến nghị nằm cải thiện tình hình tài chính Công ty Tuy nhiên quá trình tiếp xúc chưa nhiều, thời gian thực tập còn hạn chế nên chưa thể kết hợp chặt chẻ giữa vấn đề tài chính và yếu tố thị trừơng cũng như xu thế phát triển của Công ty. Với hai phương pháp phát triển chủ yếu là so sánh và liên hệ cân đối, quá trình nghiên cứu chỉ giới hạn trong việc phân tích tình hình tài chính một doanh nghiệp riêng lẽ chưa kết hợp với các doanh nghiệp khác cùng nghành nghề. Do đó việc phân tích, đánh giá tình hình của Công ty một cách toàn diện và xác thực là điều khó khăn. Với kiến thức hạn hẹp, tôi xin tìm hiểu và phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam chi nhánh Kỳ Hoà trong giới hạn khả năng của mình. Chương 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN . BẢN CHẤT TÀI CHÍNH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH . Bản chất tài chính Tài chính là tất cả các mối lien hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tồn tại khách quan trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối liên hệ kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tại doanh nghiệp để phục vũ cho hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp và gốp phần tích luỹ vốn cho Nhà nước. Những quan hệ kinh tế thuộc phạm vi tài chính doanh nghiệp: Những quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với Nhà nước Những mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với thị trường Những quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp Những quan hệ kinh tế trên được biểu hiện trong sự vận động của tiền tệ thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ, vì vậy thường được xem là các quan hệ tiền tệ. Những quan hệ này một mặt phản ánh rõ doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế độc lập, chiếm địa vị chủ thể trong quan hệ kinh tế, đồng thời phản anh rỏ nét mối liên hệ giữa tài chính doanh nghiệp với các khâu trong hệ thống tài chính. . Ý nghĩa phân tích tình hình tài chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN