TAILIEUCHUNG - Đơn xin giao đất

Biểu mẫu về đơn xin giao đất | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày tháng .năm ĐƠN XIN GIAO ĐẤT Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (*) 1. Tên tổ chức xin giao đất: 2. Văn bản thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 5. Địa điểm khu đất xin giao: 6. Diện tích (m2): 7. Mục đích sử dụng (năm, nếu có thời hạn): 8. Mục đích sử dụng: 9. Phương thức trả tiền (nếu có): 10. Cam kết: - Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn (nếu có); - Các cam kết khác (nếu có): Đại diện tổ chức xin giao đất (Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu) * Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã, thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.