TAILIEUCHUNG - Đơn xin giao đất để làm nhà ở

Biểu mẫu đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày tháng .năm ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (*) 1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ): 2. Số chứng minh nhân dân: 3. Hộ khẩu thường trú: 4. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 5. Địa điểm khu đất xin giao: 6. Diện tích (m2): 7. Mục đích sử dụng: 8. Phương thức trả tiền sử dụng: 9. Cam kết: - Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn; - Các cam kết khác (nếu có): Người xin giao đất (Ký và ghi rõ họ tên) * Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã, thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.