TAILIEUCHUNG - Đơn xin giao đất (dành cho tổ chức trong nước)

Biểu mẫu về đơn xin giao đất (dành cho tổ chức trong nước) | Tên tổ chức:. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:./ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., . ĐƠN XIN GIAO ĐẤT 1 (dành cho tổ chức trong nước) Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 2 1. Tên tổ chức xin giao đất: 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 5. Địa điểm khu đất xin được giao: 6. Diện tích (m2) :.m2 (được xác định trên bản đồ do đơn vị đo đạc có tên . lập ngàytháng .nămhoặc trích lục bản đồ địa chính . ) 7. Mục đích sử dụng: 8. Thời hạn sử dụng (năm, nếu có thời hạn): 9. Phương thức trả tiền (nếu có): 10. Cam kết: - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có) Đại diện tổ chức xin giao đất (ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)