TAILIEUCHUNG - Ebook Tuyển chọn các bài toán Vật lý hay, lạ, khó: Phần 1

Cuốn sách "Tuyển chọn các bài toán Vật lý hay, lạ, khó" được biên soạn dùng làm tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi Trung học phổ thông. Phần 1 cuốn sách trình bày các bài tập về dao động cơ học, con lắc đơn, tổng hợp dao động. nội dung chi tiết. | Tuyển chọn ca C bai toán VÂ rhayỉạkhó liaMúoaháthânti lWr _ _ _ . Clllllũ X o K. GVCHƯƠNG TRINH Bủ TRỌ KIỄỈI THƯC VẠT LYE KGNHVTVa- OAI TRUVẺH HlHHVICÍ NAM CHU VÀN BIỀN LỜI NÓI ĐÀU rtfiiiri 2015 ki thi Quốc Gia sỗ thay thế cho hai ki thi Tốt nghíệpíTHPT và kì thi Tùỳcri sinh dại học. Đây là ỷ tưởng một ki thi hai mục đinh xét tôt nghiệp và tuyền siiih dại học. Trồng kì thi Quốc Gia môn vặt Lý thi1heo hỉnhíthức trắc nghiệm với thời lượng 90 phút. Theo thông báo của Bộ mức độ đề thi tương đương với đê thi tuyển sinh đại học năm 2014. Nếu nghiên cứu kĩ Ccác đề thi cùa Bộ những năm gần đây thi trong 50 câu có khoảng 30 câu dễ 15 câu khó và 5 câu hay lạ hoặc rât khó. Như vậy đê có thê chọn dtrợc trường đại học mà các cm mong muốn thi các em phải làm đúng cả 30 câu dồ trong thời gian khoảng từ 20 đến 30 phút và thời gian còn lại là chinh phục 20 câu mức độ phân loại thi sinh. Đê giài quyết tot những câu phán loại thi sinh dòi hỏi các ei pnai ích máy nắm chạc kiến thức cơ bàn kĩ năng giải nhanh các bài toán dễ cũng như các ẹỡng thực độc đê trị các bài toán khó. Những cộng thức dộc không thê nhớ một cách máy móc được mà đòi hỏi phải hiểu kĩ bân chất vật li và được ôn đi ôn lại nhieCMan. Phương pháp học của học sinh hiện nay .có thê chiạ thành hak ựốm Nhóm l khi giãi quyết xong một dạng toán Vật lí nhĩrng-bệh nãy thưởng suy nghĩ đâu là dấu hiệu bản chất và đã cố gảng tự rút ra các công thtic giãi nhanh. Với cách học như vậy các bạn sẽ làm chủ được dạng toán đỏ dồnglhời cỏ thê tự chê ra các dạng toán mới lạ. a Nhóm 2 sau khi giải xong một dạng toán cáct ạn này không cần quan tâm đâu là dấu hiệu bàn chất chi cần nhớ cách làm khi gặp íại thi làm cứ tuân tự. Với cách học như thế nãy thi khi di thi các em sẽ làm bài rất chậm và có thể không đạt được điểm số đúng với năng lực của minh. QT Khi viết quyến sách này thầy luôn mong ínuổn hướng dẫn các em học tập sáng tạo và làm chú mọi bài toán hiện cỏ đõngTnửi có thể lường trước một số hướng có the có thể có trong đề thi sáp tới. Ờ .