TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 5

Chọn trình tự các bước trong nguyên công Bước 1: khoét thô bằng dao khoét có gắn mảnh hợp kim cứng. Bước 2: khoét tinh bằng dao khoét có gắn mảnh hợp kim cứng. Bước 3: Doa tinh để đạt độ nhám yêu cầu. B. Sơ đồ gá đặt Hình : Sơ đồ định vị và kẹp chặt nguyên công 1 C. Chọn máy công nghệ Theo [2, trang 18, bảng ] chọn máy phay 6H11, công suất KW D. Chọn đồ gá Định vị: Dùng 2 khối chữ V định vị mặt trụ ngoài Chốt chống xoay chi. | Chương V THIET KE NGUYEN CONG 1. Nguyen cong 1 Gia cong lo 4 A. Chon trình tư các bước trong nguyên cong Bước 1 khoét thô bằng dao khoét co gản mảnh hợp kim cứng. Bước 2 khoét tinh bảng dao khoét co gằn mảnh hợp kim cứng. Bước 3 Doa tinh đé đạt đọ nhảm yéu cảu. B. Sơ đồ gá đặt n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Hình Sơ đồ định vị và kẹp chặt nguyên công 1 C. Chon may cong nghê Thêồ 2 trang 18 bàng chôn mày phày 6H11 cồng suàt KW D. Chon đồ ga Định vị Dung 2 khôi chữ V định vị màt tru ngôài created with download the free trial online at professional Chót chông xoay chi tiết. Kẹp chạt kẹp bang cơ cấu vít vạn. E. Chon dung cu cắt Thếó 2 trang 332 bang 4-47 tạp 1 chon dao khoết rang gan manh hơp kim cứng BK6 chuoi con. L 180mm l 85mm Khoết tho _ dao so 1 D Khoết tinh _ dao so 2 D Thong so hình hoc cua lươi dao Y 50 a 80 ọ 600 Ọ1 300 0 100 f 1mm x 0 a 80 a1 100 Theo 2 trang 336 bang 4-49 tập 1 chon dao doa rang gan manh hơp kim cứng BK6 chuoi con. D 30mm L 200mm l 18mm L Chiếu dai dao l Chiếu dai lươi dao D Đương kính lươi dao Cac thong so hình hoc cua dao doa Y 00 a 100 ọ0 À 0 a0 100 a01 250 c 1 goc nghiếng 150 . F. Chon dung cu kiểm tra Thươc kẹp panmẹ n nitroPDF professional created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN