TAILIEUCHUNG - Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Số 1128 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bạc Liêu ngày 31 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 84 TTr-SYT ngày 24 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 37 ba mươi bảy thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế. Điều 2. Giao Sở Y tế tổ chức thực hiện theo phạm vi chức năng thông báo 37 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung đến sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Y tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. . KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ Tịch Lê Thanh Dũng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.