TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 65/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số: 65/2011/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 65 2011 QĐ-UBND Thái Nguyên ngày 20 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003 Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38 2009 QH12 ngày 19 6 2009 Căn cứ Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 112 2009 NĐ-CP ngày 14 12 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Thông tư số 04 2010 TT-BXD ngày 26 5 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Thông tư số 06 2010 TT-BXD ngày 26 5 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1219 TTr-SXD ngày 16 12 2011 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1873 STP-XDVB ngày 19 12 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập như sau - Tập 1 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình - Tập 2 Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng - Tập 3 Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt - Tập 4 Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát. Điều 2. 1. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên là cơ sở để các cơ quan to chức và cá nhân lập thẩm tra phê duyệt tong mức đầu tư dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 2. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của địa phương phải áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản này và các chế độ chính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.