TAILIEUCHUNG - Những yếu tố văn hóa, xã hội ảnh hưởng tới việc tiếp nhận hiệu quả chương trình truyền thông dân số của phụ nữ dân tộc thiểu số ở một số xã miền núi phía Bắc - Nguyễn Thị Vân Anh

Bài viết "Những yếu tố văn hóa, xã hội ảnh hưởng tới việc tiếp nhận hiệu quả chương trình truyền thông dân số của phụ nữ dân tộc thiểu số ở một số xã miền núi phía Bắc" trình bày về một số khác biệt giữa các phụ nữ các dân tộc, kiến thức về các biện pháp tránh thai, hoạt động thông tin giáo dục truyền thông tại xã Nà Tấu và Yên Ninh,. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả. | 46 Xã hội học sô 1 61 1998 Những yếu tô ván hóa - xã hội ảnh h ồng tới việc tiếp nhận hiệu quả ch ơng trình truyền thông dân sô của phụ nữ dân tộc thiếu sô ồ một sô ồ một sô xã miền núi phía Bắc NGưyỄN THỊ VÂN ANH 1. Mở đầu Sô liệu thông kê cho thấy dân sô các dân tộc thiếu sô táng nhanh trong giai đoạn qua. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nh ng nguyên nhân tr ớc hết là do tỷ lệ sinh cao và t ơng đôi ổn định của dân c các dân tộc thiếu sô trong những nám qua. Nguyên nhân khác là việc thực thi chính sách kế hoạch hóa gia đình ồ vùng cao ch a triệt đẻ so với miền xuôi trong vòng 2 thập kỷ qua Rambo 1996 . Ch ơng trình kế hoạch hóa gia đình đã đạt đ Ợc kết quả khả quan ồ vùng đồng bằng nh ng mới chỉ có những tác động ban đau tới các vùng miền núi. Tại vùng đồng bằng Bắc bộ ý t ồng về một gia đình qui mô nhỏ ít con đã phổ biến trong cộng đồng c dân chuẩn mực về qui mô gia đình 2 con của ch ơng trình dân sô của nhà n ớc đã đ Ợc ng ời dân tính đến. Phạm Bích San Tạp chí Xã hội học 2 95 tr. 17 . Ng Ợc lại ch ơng trình kế hoạch hóa gia đình tại vùng cao mới thực sự chỉ bắt đau đ Ợc chú trọng và đẩy mạnh từ những nám đau của thập kỷ 90 Viện Xã hội học 11 1997 một sô dân tộc vẫn còn duy trì chuẩn mực sinh cao và ch a hoàn toàn chấp nhận ch ơng trình kế hoạch hóa gia đình tuy nhiều dân tộc thiếu số đã ý thức đ Ợc sự có mặt của ch ơng trình kế hoạch hóa gia đình và lợi ích của việc sinh ít con và chấp nhận ch ơng trình kế hoạch hóa gia đình một cách nhanh chóng hơn và có thái độ tích cực tới một chuẩn mực sinh thấp hơn. Có thế nói các dân tộc thiếu sô đã có sự khác biệt đáng kế trong việc thay đổ i hành vi sinh đẻ cụ thế là việc chấp nhận ch ơng trình kế hoạch hóa gia đình và thái độ khác nhau tới việc hạ thấp chuẩn mực sinh của dân tộc mình. Các cuộc nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy có hai trồ ngại lớn cho việc tiếp nhận một sự thay đổ i về hành vi sinh đẻ là những chuẩn mực xã hội về sinh đẻ và sự thiếu hụt thông tin FP Health and Family Well-being 1996

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.