TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 53/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 53/2015/QĐ-UBND về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Số 53 2015 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An ngày 09 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 11 2008 Căn cứ Nghị định số 73 2009 NĐ-CP ngày 07 9 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã Căn cứ Thông tư số 43 2013 TT-BCA ngày 15 10 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn định mức trang bị cho Công an xã Căn cứ Nghị quyết số 171 2015 NQ-HĐND ngày 10 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1422 TTr-CAT-PV28 ngày 25 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã thị trấn sau đây gọi tắt là Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 2. Đối tượng áp dụng Công an các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự Xã còn lại 1 Bàn làm việc cái 3 3 2 Bàn họp cái 1 1 3 Ghế cái 20 15 4 Giường cá nhân bộ 3 3 5 Tủ cá nhân cái 5 3 6 Điện thoại bàn cái 1 1 7 Máy vi tính máy in bộ 1 1 Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm Ngân sách tỉnh bảo đảm việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo Điều 2 Quyết định này. Điều 4. Tổ chức thực hiện 1. Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Tài chính căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định này và khả năng cân đối ngân sách của địa phương để tham mưu việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo từng năm. 2. Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo Quyết định này. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.