TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 21 2015 QĐ-UBND Gia Lai ngày 11 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai số 45 2013 QH13 ngày 29 11 2013 Căn cứ Luật Đầu tư số 67 2014 QH13 ngày 26 11 2014 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 2014 QH13 ngày 26 11 2014 Căn cứ Nghị định số 43 2014 NĐ-CP ngày 15 5 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Căn cứ Nghị định số 46 2014 NĐ-CP ngày 15 5 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước Căn cứ Nghị định số 47 2014 NĐ-CP ngày 15 5 2014 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Căn cứ Nghị quyết số 135 2015 NQ-HĐND ngày 17 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá X kỳ họp thứ 9 quy định về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 160 TTR-SKHĐT ngày 04 9 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05 2012 QĐ-UBND ngày 19 3 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở Thủ trưởng các ban ngành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Huyện Thị xã Thành phố Cục trưởng Cục Thuế Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh các nhà đầu tư và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỊCH PHÓ CHỦ Tịch Đã ký Hoàng Công Lự QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TẠI ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Ban hành kèm theo Quyết định số 21 2015 QĐ-UBND ngày 11 9 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.