TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị: Bồi dưỡng năng lực công tác quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn ở Quân khu 3 hiện nay

Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng năng lực công tác QP - AN cho đội ngũ CBCC xã, phường, thị trấn ở Quân khu 3, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tăng cường bồi dưỡng năng lực công tác QP - AN cho đội ngũ cán bộ này ở Quân khu 3 hiện nay. | Các cơ quan chức năng cần quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, nắm chắc tình hình mọi mặt của địa phương, cơ sở để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên các vấn đề có liên quan đến tổ chức thực hiện các chính sách đối với đội ngũ CBCC xã, phường, thị trấn, nhất là chính sách đãi ngộ cả về vật chất, tinh thần, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ này. Cần rà soát nắm chắc trình độ của đội ngũ cán bộ này, xây dựng kế hoạch và đề nghị cấp có thẩm quyền cử họ đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá chức danh CBCC. Coi trọng hình thức đào tạo, bồi dưỡng tập trung tại các nhà trường ở địa phương, các nhà trường của quân đội, công an trên địa bàn Quân khu. Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện đạt kết quả cao. Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ CBCC xã, phường, thị trấn, qua đó có biện pháp cổ vũ, khích lệ mặt tốt, kịp thời phê phán, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm minh các biểu hiện sai trái, tiêu cực.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.