TAILIEUCHUNG - Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương I - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương I trình bày về chủ nghĩa duy vật biện chứng nhằm trang bị những lí luận khái quát nhất về môn học (nhập môn, hình thành và củng cố lòng tin yêu môn học, rèn luyện phẩm chất đạo đức,tư tưởng theo yêu cầu xã hội. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN TS. LÊ NGỌC THÔNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN ( TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ) HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN TS. LÊ NGỌC THÔNG PHẦN THỨ NHẤT THẾ GIỚI QUAN & PHƯƠNG PHÁP LUẬNTRIẾT HỌC CỦA CN MÁC – LÊ NIN HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN CHƯƠNG I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT & CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG HÀ NỘI 2009 BỔ TÚC KIẾN THỨC ( KHÁI QU¸T VỀ TRIẾT HỌC) MỤC ĐÍCH 1. TRANG BI NHỮNG LI LUẬN KHÁI QUÁT NHÂT VỀ MÔN HOC (NHẬP MÔN) 2. HINH THÀNH VÀ CỦNG CỐ LÒNG TIN YEU MÔN HOC 3. RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG THEO YÊU CẦU XÃ HỘI KIẾN THỨC- NỘI DUNG PHẦN 1 TRIÊT HOC KHÁI NIỆM VẤN ĐỀ CB ĐỐI TƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VAI TRÒ YÊU CÀU 1/TÀI LIÊU 2/THỜI GIAN 3/CÂU HỎI (XEM GT) KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC NHU CẦU CUỘC SÔNG TÌM HIỂU THẾ GIỚI TRIÊT HỌC HỆ THỐNG TRI THỨC CHUNG NHẤT CỦA CON NGƯỜI 1. THẾ GIỚI 3. VỊ TRÍ , VAITRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG THẾ GIOI ĐẶC ĐIỂM = VỀ 2. MQH VC - YT TRI THỨC TRI THỨC CỤ THỂ TRI THỨC KHÁI QUÁT, TRỪU TƯỢNG TÍNH HỆ THỐNG A = { X, Y, Z, / CN ĐT TRỒI } 2. SỰ RA ĐỜI ( XH CHNL – CỔ ĐẠI ) 3. HINH THỨC LÝ LUẬN KHÁI QUÁT, TRỪU TƯỢNG 4. PHÂN BIỆT VỚI T GIÁO TRI THỨC / NIỀM TIN 5. CHỨC NĂNG TGQ PPL CHỨC NĂNG CỦA TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC ĐỜI SỐNG VAI TRO CHỨC NĂNG 2/ PHƯƠNG PHÁP LUẬN (LÍ LUẬN VỀ PP) 1/THẾ GIỚI QUAN a/ BTL b/ NTL c/ XHL d/ NSQ CẤU TRÚC TGQ DV KH ĐINH HƯỚNG TGQ TT NIỀM TIN TGQ TH TRI THỨC THE GIOI QUAN VA THE GIOI QUAN KHOA HOC KHAI NIEM TGQ LA TOAN BO NHUNG QUAN ĐIEM, QUAN NIỆM CỦA CON NGƯỜI VỀ THẾ GIỚI, VỀ BẢN THÂN CON NGƯỜI, VỀ CUỘC SỐNG VÀ VỀ VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI ẤY NỘI DUNG PHẢN ÁNH THẾ GIỚI 1. ĐỐI TƯƠNG BÊN NGOAI 2. BẢN THÂN CHỦ THỂ 3. MQH CON .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.