TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số 32 2015 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình ngày 02 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014 Căn cứ Nghị định số 23 2015 NĐ-CP ngày 16 02 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ so gốc chứng thực bản sao từ bản chính chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch Theo đề nghị của Liên ngành Tài chính - Tư pháp tại Tờ Trình số 1653 TTrLN-STC-STP ngày 23 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chi tiết có Phụ lục kèm theo Mức giá quy định tại Quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm phí công chứng theo quy định. Điều 2. Các tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao đối với từng loại công việc nhưng không vượt quá mức trần thù lao tại Quyết định này và thực hiện niêm yết công khai mức thù lao tại trụ sở làm việc. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 36 2005 QĐ-UBND ngày 25 7 2005 của UBND tỉnh. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở Tài chính Tư pháp Thủ trưởng các cơ quan liên quan các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 4 - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Thường vụ Tỉnh ủy - Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ủy ban MTTQVN tỉnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Ban Pháp ch Ban KTNS - HĐND tỉnh - Báo Quảng Bình Đài PT-TH Quảng Bình - Sở Tư pháp Tài chính - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh - Website tỉnh - Lưu VT NC TM. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Hữu Hoài PHỤ LỤC Quy định mức trần thù lao công chứng Ban hành kèm theo Quyết định số 32 2015 QĐ-UBND

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.