TAILIEUCHUNG - Qua tháp dân số ở Mộ Trạch, bước đầu nhận diện một số vấn đề kinh tế, xã hội tại một làng nông thôn Bắc Bộ - Trương Xuân Trường

Tham khảo nội dung bài viết "Qua tháp dân số ở Mộ Trạch, bước đầu nhận diện một số vấn đề kinh tế, xã hội tại một làng nông thôn Bắc Bộ" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về tháp dân số ở làng Mộ Trạch, cơ cấu giới tính, lao động và phân bố lứa tuổi, một số nhận xét qua tìm hiểu về tháp dân số ở làng Mộ Trạch. | Xã hội học số 1 57 1997 41 Qua tháp dán số ổ Mộ Trạch - bước đầu nhán diện A J A A 4 À 1 1 J Ấ 1 A một số ván đệ kinh tệ - xá hội I A 1 V q. À lù A tại một láng đống báng Bác Bộ TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG I. Đặt vấn để Tư xa xưa kỹ thuát canh tác lua nước cua ngưổi nộng dán Việt Nam ổ lưu vực Sộng Hộng đa đat đện một trình độ kha cao va thuán thục. Tuỹ váỹ đưng tư góc độ đổi sộng kinh tệ va tiện bộ xa hội cung ngaỹ tư đáu thệ kỹ XX một hoc gia ngưổi Phap ộng Pierre Gourou đa lưu ỹ chớ nện quện ráng kỹ thuát nộng nghiệp Bác kỹ đước hoan chỉnh đện như thệ chỉ nhám một muc đích duỹ nhát la san xuát đước tội đa trện diện tích đước trộng trot cháng bao giớ ho tính đện muc đích tiệt kiệm sưc lao động cua con ngưới 1 va Tuỹ váỹ dướng như cung khộng cai thiện đước bao nhiệu vệ mát vát chát sộ phán cua ngưới nộng dán Bác kỹ mát độ dán sộ qua cao la cán bệnh khộng co thuộc chưa. Kho co thệ đem lai một nguộn lới bộ sung cho một dán sộ nộng thộn vướt qua 400 ngưới km2. Nhưng ngưới nộng dán đo đa rut ra tư manh đát cua ho háu như toan bộ cai gì no co thệ cung cáp 2. Âỹ váỹ ma nện san xuát lua nước với mộ hình lang tiệu nộng Việt Nam cung đa tộn tai hang thệ kỹ. co thệ noi mộ hình lang xa Việt nam la một đệ tai nghiện cưu nhiệu lỹ thu vưa co ỹ nghĩa khoa hoc vưa co ỹ nghĩa thưc tiện đội với sư phat triện cua nộng thộn Việt nam hiện đai. co khộng ít nha nghiện cưu Việt Nam cho ráng chính cac ỹệu tộ dán cư va cáu trúc gia đình cua ngưới nộng dán Bác Bộ gop phán cớ ban tao nện mộ hình lang xa đo no la nhưng thanh tộ tao nện sư kệt dính đệ tư tộn tai va phat triện. Giao sư Phan Dai Doan trong cuộn Lang Việt Nam - một sộ ván đệ kinh tệ xa hội co nhán xét Liện quan đện san xuát nho tiệu nộng co cac ván đệ vệ dán sộ - di dán va khai hoang. Tai san xuát dán cư trong lịch sư nước ta la tai san xuát ra gia đình tiệu nộng va lang xa 3. Hớn nưa thệ kỹ qua nộng thộn Việt Nam nhát la nộng thộn động báng Bác Bộ co nhiệu biện động vệ chính trị kinh tệ ván hoa va xa hội. Hiện naỹ lang quệ đo đang chuỹện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.