TAILIEUCHUNG - Giáo án bài Mỹ thuật Việt Nam từ cuối TK XIX đến 1954 - Mỹ thuật 7 - GV.Dương Hiếu Nghĩa

Thông qua bài Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 giúp học sinh được củng cố thêm về kiến thức lịch sử,thấy được sự cống hiến của giới văn nghệ sĩ nói chung, giới mĩ thuật nói riêng với kho tàng văn hoá dân tộc. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN