TAILIEUCHUNG - Ebook Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Lập trình Visual Basic cơ bản" do TS. Đặng Thế Vinh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu về quá trình ra đời và phát triển của Visual Basic, chương trình đầu tiên, đối tượng và thuộc tính, những kiểu dữ liệu cơ sở của Visual Basic, lập chương trình đơn giản, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc lặp. nội dung chi tiết. | TRUỒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN KHOA TIN HỌC KINH TẾ TS. ĐẶNG QUẾ VINH co BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN KHOA TIN HỌC KINH TỂ TS. ĐẶNG QUÉ VINH LẬP TRÌNH VISUAL BASIC Cơ BẢN NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT LỜI NÓI ĐẨU Visual Basic là một trong những ngôn ngữ lập trình thuộc dòng Visual Studio cùa Microsoft. Đây là một ngôn ngữ lập trình đa nâng được dùng đe phát triển phần mềm giải nhiều loại bài toán khác nhau. Visual Basic rất mạnh trong lập trình cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng dể lập trình trong Access và trong Excel chính là Visual Basic. Visual Basic là ngôn ngữ lập trình dễ học dẻ hiểu và dễ sử dụng. Vì vậy sô người sừ dụng Visual Basic ngày càng nhiểu hơn và Visual Basic đang được giảng dậy trong nhiều trường đại học và cao đẳng tin học ở nước ta. Cuốn sách này viết cho những người bắt đầu học lập chương trình bàng ngôn ngữ Visual Basic. Quá trình lập trình bằng Visual Basic được trình bầy từ đẩu. Độc giả không cần phải có kinh nghiệm và kiến thức vể lập trình từ trước. Các khái niệm và kỹ thuật lập trình cơ bản như hằng biến biểu thức. đều được trình bầy và giải thích dầy đù. Các ví dụ trong sách được chọn lọc và thử nghiệm cẩn thận. Nội dung cuốn sách bao gôm 14 chương. Chương ỉ giới thiệu vể quá trình ra đời và phát triển của Visual Basic. Chương 2 trình bầy cách thiết kế và thực hiện một chương trình đơn giản trong Visual Basic. Chương 3 trình bầy các thuộc tính chung nhất của các đối tượng của Visual Basic. Chương 4 nghiên cứu các kiổu dữ liệu của Visual Basic.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.