TAILIEUCHUNG - Openldap

Phần mềm dùng làm web server Hỗ trợ đày đủ các phiên bản của giao thức http Cung cấp source code đầy đủ, license không hạn chế Chạy trên nhiều hệ điêu hành windows, Unix, Linux Apache hoạt động linh hoạt, cho phép mở rộng nhiều tính năng, có thể biên dịch thêm nhiều module | openldap Apache Samba Postfix Squid Vsftp Openldap Demo: tích hợp openvpn vào ldap Đỗ Quang Ngọc Apache Phần mềm dùng làm web server Hỗ trợ đày đủ các phiên bản của giao thức http Cung cấp source code đầy đủ, license không hạn chế Chạy trên nhiều hệ điêu hành windows, Unix, Linux Apache hoạt động linh hoạt, cho phép mở rộng nhiều tính năng, có thể biên dịch thêm nhiều module Hai phương pháp chứng thực: + Basic Authentication. + Digest Authentication. File chứa user: cat /etc/httpd/conf/userpasswd nv2: nv1: Samba Chứng thực và cấp phép truy cập Xây dựng Primary domain controller Chia sẻ file, Printer Phân giải tên File chứa user: /etc/samba/smbpasswd Nv1 nv2 Postfix Phần mềm mã nguồn mở, nhanh và secure Hỗ trợ đầy đủ các giao thức smtp, pop, imap, http File chứa user: /etc/passwd quangngoc:x:1006:1006::/home/ quangngoc :/bin/bash vanhue:x:51314:51314::/home/vanhue:/bin/bash Squid Squid là một caching proxy server. Squid server được đặt giữa Web .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.