TAILIEUCHUNG - Quyết định 968/QĐ-BNN-TT năm 2013

Quyết định 968/QĐ-BNN-TT năm 2013 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho dự án “Sản xuất giống lạc, đậu tương” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔnG thôn Số 968 QĐ-BNN-TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT Dự ÁN SẢN XUẤT GIỐNG LẠC ĐẬU TƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 75 2009 NĐ-CP ngày 10 9 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Quyết định số 2194 2009 QĐ-TTg ngày 25 12 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giống cây nông lâm nghiệp giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020 Căn cứ Quyết định số 2675 QĐ-BNN-XD ngày 31 10 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNTphê duyệt Dự án Sản xuất giống lạc đậu tương Căn cứ Biên bản của Hội đồng Khoa học công nghệ thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật Dự án Sản xuất giống lạc đậu tương được thành lập theo Quyết định số 114 QĐ-TT-CCN ngày 01 4 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt họp ngày 04 4 2013 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho dự án Sản xuất giống lạc đậu tương có Phụ lục kèm theo . Điều 2. Định mức kinh tế kỹ thuật này làm cơ sở cho việc tính toán xây dựng kiểm tra đánh giá việc thực hiện và quyết toán dự án nói trên. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Trồng trọt Thủ trưởng các Cục Vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng để b c - Lưu VT Cục TT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨTRƯỞNG Vũ Văn Tám PHỤ LỤC I ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DUY TRÌ GIỐNG GỐC Ban hành kèm theo Quyết định số 968 QĐ-BNN-TT ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Định mức kinh tế kỹ thuật .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.