TAILIEUCHUNG - NGHIÊN CỨU CHU KỲ ĐỐN 3 NĂM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CHÈ KINH DOANH

Đốn là biện pháp kỹ thuật quan trọng đặc thù bắt buộc trong canh tác cây chè. Trong quá trình khai thác nương chè kinh doanh có hiện tượng tán chè quá cao khó khăn cho việc thu hoạch búp, tán chè xuất hiện nhiều cành tăm hương, vết đốn thường có nhiều u bướu, mép tán hình thành nhiều búp mù, đối với những nương chè tuổi lớn còn có hiện tượng khô đầu cành, rêu và bệnh tóc đen phát triển mạnh | NGHIÊN CỨU CHU KỲ ĐỐN 3 NĂM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CHÈ KINH DOANH Đỗ Thị Trâm Nguyễn Văn Toàn summary The research on Tea pruning with 3 years cycle increasing economic efficiency of the Tea production For tea production pruning play very important role in whole tea growing process. Suitable pruning method can prolong growing duration of tea with higher biomass tea bud leaves and Frame . The experiment on tea pruning with 3 year cycle medium prune with light prune from 2006 - 2008 period shows that apply 3 years cycle give higher bud yield re - conditioning plan height and canopy increasing to yield and quality of fresch shoots. The economic return of this pruning technique was increased more than 2 million hecta as compare with control. Keywords Tea Hybrid variety LDP2 Pr I. ĐẶT VẤN ĐỀ Đốn là biện pháp kỹ 1 đặc thù bắt buộc trong Cé Trong quá trình khai thác ì i _ b k -1 doanh có hiện tượng tán ch khăn cho việc thu hoạch búp hiện nhiều cành tăm hương thường có nhiều u bướu mép tán . thành nhiều búp mù đối với những nương chè tuổi lớn còn có hiện tượng khô đầu cành rêu và bệnh tóc đen phát triển mạnh. Đối với những nương chè có biểu hiện trên bắt buộc phải áp dụng các biện pháp đốn đau đốn lửng kết hợp với đốn phớt thành một hệ thống thích hợp cho từng đối tượng chè kinh doanh. Việc kết hợp các kỹ thuật đốn có thể kéo dài liên tục 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm. Khoảng thời gian để hoàn thành việc kết hợp các dạng đốn được xem như một chu kỳ đốn chè. Khi áp dụng chu kỳ đốn hợp lý trên nương chè kinh doanh sẽ góp phần cải tạo bộ khung tán tăng rởng của bộ lá và búp chè -ong cả chu kỳ đốn. Nghiên u. I thích hợp cho nương chè ng những nâng cao được ượng mà còn tăng cao hiệu chè. Để đạt mục tiêu trên niên cứu đề tài Nghiên cứu . 3 năm nâng cao hiệu quả sản nè kinh doanh . II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thí nghiệm được tiến hành trong 03 năm 2006 - 2008 tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc Phú Hộ Phú Thọ trên đất Ferralit đỏ vàng trên đá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.