TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 3: Lập trình vào ra nâng cao" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được chuẩn RS232, lập trình giao tiếp chuẩn RS232 trên kit nhúng Micro2440, nắm được chuẩn giao tiếp USB, lập trình ghép nối USB Joystick qua cổng USB, lập trình giao tiếp ADC. nội dung chi tiết. | Chương 3 Lập trình vào ra nâng cao Lập trình nhúng ARM-Linux 80 Mục tiêu chương 3 Sau khi kết thúc chương này sinh viên có thể Nắm được chuẩn RS232 Lập trình giao tiếp chuẩn RS232 trên kit nhúng Micro2440 Nắm được chuẩn giao tiếp USB Lập trình ghép nối USB Joystick qua cổng USB Lập trình giao tiếp ADC Lập trình nhúng ARM-Linux 81 Nội dung bài học . Giới thiệu chuẩn RS232 . Lập trình giao tiếp chuẩn RS232 . Giới thiệu chuẩn USB . Lập trình giao tiếp USB Joystick . Lập trình giao tiếp ADC Lập trình nhúng ARM-Linux .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT