TAILIEUCHUNG - Xây dựng mô hình thí điểm khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế tư nhân

hiện có hơn 4,7 triệu người tham gia BHYT. Tính đến cuối năm 2011, còn đối tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại 27 BV công lập và ngoài công lập được xếp loại là BV tuyến tỉnh. Trong hơn 1,3 triệu thẻ nói trên có thẻ thuộc đối tượng BHYT tự nguyện | BẢO HIỂM XÃ HÔI VIỀT NAM ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TÉ TẠI cơ sở Y TÊ Tư NHÂN CHỦ NHIỆM DUY TẬP Hà Nội- 2004 63 1 1 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đốc lâp - Tư do - Hanh phúc BẢN NHẬN XÉT ĐÊ tài nghiên cúu khoa học Xây dựng mô hìmh thí điểm khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại cơ sở y tế tư nhân Do TS. Phan Duy Tập làm chủ nhiệm đề tài Người nhận xét TS. Ngô Hồng Phong Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH. Trước hết tôi xin được nói ngay rằng tôi rất tâm đắc khi nhận được đề tài Xây dựng mô hìmh thí điểm khâm chữa bệnh cho người có thẻ BHỴT tại cơ sở y tế tư nhân trong tay nhìn tiêu đề của đề tài là tôi đã có ngay một cảm nhận đây là một đề tài hết sức lý thú và có ý nghĩa khoa học rất cao vì đề tài đã đề cập đến một lĩnh vực mà hiện nay vừa có tính thời sự vừa có tầm chiến lược rất lớn của quốc gia. Vì nếu như mô hình khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại các cơ sở y tế tư nhân mà được thực hiện sớm trong phạm vi cả nước thì sẽ góp phần khẳng định lộ trình BHYT toàn dân đến năm 2010 chắc chắn sẽ được thực hiên như Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đã chĩ rõ. Đề tài bao gồm 78 trang trong đó phần 4- Phần giới thiệu mục tiêu nghiên cứu đối tượng phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu 5 trang 4- Chương 1 Cơ sở lý luận để các cơ sở y tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ y tế cho người có thẻ BHYT 32 trang 4- Chương 2 lình hình thực trạng hê thống y tế lố trang 4- Chương 3 Đề xuất mô hình y tế tư nhân cung cấp dịch vụ y tế 23 trang 4- Tài liệu tham khảo 2 trang với 27 tài liệu tham khảo trong đó 10 tài liêu trong nước và tài liệu dịch từ tài liệu nước ngoài 17 tài liệu bằng tiếng Anh. Chứng tỏ tác giả khắ am hiểu về lĩnh vực này. Nếu xét về khía cạnh số trang của đề tài thì đây là một đề tài có nhiều số trang. Đảm bảo được quy định về trang của một đề tài NC khoa học. 1. Về ưu điểm của đề tài - Như trên đã trình bày ưu điểm rất dễ nhận thấy là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.