TAILIEUCHUNG - Đề tài : Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Qua đánh giá bước đầu đối với các cơ quan thực hiện trong năm 2006 và năm 2007 cho thấy: việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước đã tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hoá thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa cơ quan với các tổ chức cá nhân khác. | ƯỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA SÒ Nộĩ VỤ BÁO CÁO TỎNG KÉT ĐÈ TÀI KHOA HỌC Tên đề tài Xây dựng và áp dụng hệ thong quản lỷ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 trong quản lý hành chính công tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. Họ tên chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì đề tài Địa chi Nguyễn Tiến Thành Sở Nội vụ Đường Khau Cả-Thị xã Sơn La OIA IOÊ 2 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THựC HIỆN ĐỀ TÀI HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ NGUYÊN TIÉN THÀNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ NGUYẺN HẢI NHIỆT CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÓ GIÁM ĐỐC SỎ NỘI VỤ ĐINH VÀN ƯƠNG CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÓ GIÁM ĐỐC SỜ NỘI VỤ QUÀNG VÀN HÙNG CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÓ GIÁM ĐỐC SỔ NỘI VỤ NGUYẺN CHÍ THANH CHUYÊNVIÊN CHÍNH TRƯỞNG PHÒNG TÓ CHÚC BIÊN CHÊ QUÀNG VÀN INH CHUYÊN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỤNG CHÍNH QUYỀN ĐINH THÉ SON CHUYÊN VIÊN CHÁNH VĂN PHÒNG TRẦN BÌNH MINH CHUYÊN VIÊN PHÓ TRƯỜNG PHÒNG CC VC NGUYÊN ĐÚC DŨNG CHUYÊN VIÊN CV PHÒNG TÓ CHỨC BIÊN CHÉ PHAN VĂN HƯNG CHUYÊN VIÊN cv PHÒNG CÔNG NGHỆ-SỚ CN 3 MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG 1 PHÀN MỞ ĐÀU 4 2 PHÀN 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUÀN LÝ HÀNH CHÍNH TẠI 7 SỜ NỘI VỤ 3 PHÂN 2 TÓM TẮT NỘI DUNG QUÁ TRÌNH XÂY DỤNG VÀ 24 ÁP DỤNG 4 PHÀN 3 HIỆU QUÁ CÙA ĐÈ TÀI 39 5 PHÀN 4 KẾT LUẬN KIÊN NGHỊ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.