TAILIEUCHUNG - Quyết định 1571/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 1571/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi Bình Định và Hưng Yên” sử dụng vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1571 QĐ-TTg Hà Nội ngày 06 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC Dự ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG THỦY LỢI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ hưng YÊN SỬ DỤNG VỐN CỦA CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP AFD THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 38 2013 NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6125 BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi Bình Định và Hưng Yên sử dụng vốn ODA của AFD với các nội dung chủ yếu sau - Cơ quan chủ quản Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Mục tiêu và kết quả chính của dự án xây dựng hệ thống kênh tưới Thượng Sơn Bình Định để tạo nguồn cấp nước sinh hoạt nuôi trồng thủy sản chăn nuôi gia súc gia cầm cấp nước cho công nghiệp dịch vụ địa phương cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường sống cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu gồm 05 tuyến kênh với tổng chiều dài tại huyện Ân Thi Hưng Yên để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp cấp nước sinh hoạt cải tạo môi trường sinh thái. - Vốn vay của AFD trị giá Euro dành cho tỉnh Bình Định Euro dành cho tỉnh Hưng Yên viện trợ không hoàn lại trị giá Euro của AFD dành cho hai Tỉnh vốn đối ứng của tỉnh Bình Định là Euro vốn đối ứng của tỉnh Hưng Yên là Euro. - Thời gian thực hiện dự án tối đa 04 năm. - Cơ chế tài chính cấp phát từ ngân sách nhà nước đối với phần vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại của AFD. Vốn đối ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bố trí từ ngân sách hàng năm của địa phương. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm bố

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.