TAILIEUCHUNG - Quyết định 27/2013/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 đến năm 2011 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản do tỉnh Kiên Giang ban hành. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Số 26 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kiên Giang ngày 10 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2011 ĐỂ TRẢ NỢ VỐN VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG cơ bản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Thông tư số 59 2003 TT-BTC ngày 23 06 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Nghị quyết số 09 2013 NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII Kỳ họp thứ tám về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 đến năm 2011 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 362 TTr-STC ngày 14 tháng 8 năm 2013 về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 đến năm 2011 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh từ năm 2007 đến năm 2011 với số tiền là đồng bao gồm nguồn vốn tập trung là đồng và nguồn xổ số kiến thiết đồng để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm cả 70 chi cho giáo dục đào tạo y tế bằng đồng kèm theo phụ lục chi tiết . Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn triển khai kiểm tra việc thực hiện nguồn kết dư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh từ năm 2007 đến năm 2011. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Tài chính Kế hoạch và Đầu tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.