TAILIEUCHUNG - Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của kiểm toán nhà nước

Môi trường kiểm soát nội bộ: Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý Chương trình (Trung ương, địa phương) và cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình (khái quát chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận); hình thức quản lý thực hiện; chính sách, quy chế quản lý nội bộ của đơn vị về giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán; tài chính- kế toán, nhân sự.; | KIẾM TOÁN NHÀ NƯỚC HỘI ĐỔNG KHOA HỌC ĐÊ TÀI NGHIÊN cúu KHOA HỌC CẤP cơ SỞ XÂY DỤNG QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Chủ nhiệm đê tài CN. Đặng Văn Hải Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Thư ký CN. Nguyễn Cảnh Toàn Vụ Pháp chế I Hà Nội tháng 3 năm 2005 6ƯU MỤC LỤC Trang Phần mở đầu 5 Chương I 8 Cơ sở lý luận về vãn bản quản lý hành chính và thực trạng công tác soạn thảo ban hành văn bản của Kiểm toán Nhà nước . Tông quan vê văn bản và quy trình soạn tháo ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước. . Khái niêm vân bản quản lý hành chính nhà nước. . Đặc điểm của vân bản quản lý hành chính nhà nước. . Chức năng cửa văn bản quẩn lý hành chính nhà nước. . Chức năng thông tin. ỉ. . Chức năng quản lý. ỉ. . Chức năng pháp ỉỷ. 1 . Chức năng văn hoấ - xã hội. 1Q . Chức nâng thống kê. 18 . Phân loại vân bản quản lý hành chính nhà nư c. J ọ ỉ . .Vân bản pháp quy. 19 . Vãn bản hành chính cá biệt. 19 ỉ .. Vãn bản hành chính thông dụng. 20 ỉ .. Văn bản chuyên môn kỹ thuật. 21 . Yêu cầu của văn bản quản lý hành chính nhà nước. 21 . ỉ. Những yêu cầu chung vê kỹ thuật soạn thảo. 21 ỉ .. Những yêu cầu vê nội dung. 22 . Những yêu cầu vê bố cục và thể thức vân bản. 25 . Quy trình và yêu cầu của việc soạn thảo và ban hành 29 vãn bản quản lý hành chính nhà nước . Khái niệm quy trình soạn thảo và ban hành ván bản 29 1 quản lý hành chính nhà nước . Những yêu cầu khi soạn thảo và ban hành văn bản quản 30 lý hành chính nhà nước . Thực trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản của 31 Kiểm toán Nhà nước. . Tổ chức hệ thông công tác soạn thảo và ban hành ván 31 bản của Kiểm toán Nhà nước. . Thực trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản của 34 Kiểm toán Nhà nước. Chương II 40 Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành vãn bản hành chính của Kiểm toán Nhà nước . Định hướng chung về công tác xây dựng văn bản của 40 Kiểm toán Nhà nước. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.