TAILIEUCHUNG - xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương

Cán bộ là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sựthành công hay thất bại của cách mạng. Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng phát triển đất n-ớc đã khẳng định vai trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ ở n-ớc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" | ủy BAN DÂN Tộc BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỂ TÀI KHCN XÂy DỤNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TIÊU CHUẨN NGHIỆP vụ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG CHỦ NHIỆM Dự ÁN CN ĐINH QUẾ HẢI 6006 23 8 2006 HÀ NÔI - 2006 LỜI MỞ ĐẦU Cán bộ là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của cách mạng. Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng xây dựng phát triển đất nước đã khẳng định vai trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ ở nước ta Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Cán bộ là cái gốc của mọi công việc Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém HCM Toàn tập tập 4 Nxb Sự thật HN 1984 tr. 487 492 . Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ. Những quan điểm đó đuợc cụ thể hoá trong các Nghị quyết các Hội nghị của Ban chấp hành Trung uơng Đảng. Đặc biệt Hội nghị Trung ương lần thứ 8 Khoá VII Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Khoá IX của Đảng đã khẳng định cải cách hành chính nhà nước và chiến lược cán bộ trong đó có nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là vấn đề thuộc đường lối chiến lược của Đảng ta. Từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng cán bộ công chức cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình mới hiện nay nói chung và nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho cơ quan làm công tác dân tộc nói riêng. 1. Sự cần thiết phải xây dựng tiêu chuẩn chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đơn vị tổ chức làm công tác dân tộc từ TW đến địa phương. Từ khi thành lập cơ quan làm công tác dân tộc Nha Dân tộc thiểu số năm 1946 đến nay đội ngũ cán bộ nay theo Pháp lệnh cán bộ công chức gọi là công chức đã góp một phần rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu và tổ chức triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các vùng dân tộc và miền núi một cách có hiệu quả đã

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.