TAILIEUCHUNG - Điều tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của chương trình 135 và đề xuất các chính sách giải pháp hỗ trợ

Thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc, b-ớc vào thời kỳ đổi mới, nhiều chủ tr-ơng chính sách của Đảng và Nhà n-ớc đã ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và nâng cao nhanh đời sống đồng bào các dân tộc vùng miền núi, vùng sâu và vùng xa, từng b-ớc hòa nhập vào sự phát triển chung của cả n-ớc | ỦY BAN DÂN Tộc BÁO CÁO TỔNG KẾT Dự ÁN KHCN ĐIỂU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐAU Tư CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ ĐỂ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH GIẢI PHÁP HỖ TRỢ ĐAU Tư PHÁT TRIỂN các xã ĐẶC BIỆT KHÓ KHẢN GIAI ĐOẠN 2006-2010 CHỦ NHIỆM Dự ÁN TS HOÀNG VẢN PHẤN 6003 23 8 2006 HÀ NỘI - 2006 PHẤN MỞ Dfld I. Sự CẦN THIẾT CỦA Dự ÁN Thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc bước vào thời kỳ đổi mới nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội KT-XH và nâng cao nhanh đời sống đồng bào các dân tộc vùng miền núi vùng sâu và vùng xa từng bước hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước. Đặc biệt là từ khi có Nghị quyết số 22 NQ TW của Bộ Chính trị ngày 27-11-1989 và Quyết định số 72 HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc miền núi biên giới và vùng sâu vùng xa Chương trình 135 đây là một quyết sách đặc biệt tập trung cao nguồn lực đầu tư trực tiếp vào nơi khó khăn nhất và được thực hiện lồng ghép với các chính sách đặc thù khác trợ giá trợ cước hỗ trợ dân tộc ĐBKK 5 triệu ha rừng định canh định cư ĐCĐC các dự án quốc tế và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên Tây Nam Bộ và 6 tỉnh miền núi phía Bắc. Tổng hợp các nguồn lực trên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tạo ra sự thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa biên giới. Tuy chương trình 135 đã đạt nhiều thành tựu quan trọng song mới chỉ là bước đầu vốn đầu tư còn nặng về tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng CSHT ở khu vực trung tâm xã còn trên địa bàn các thôn bản và các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất và đào tạo cán bộ chưa được quan tâm đúng mức trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở còn yếu tập quán sản xuất của đồng bào còn lạc hậu chậm thay đổi nên vẫn còn nhiều xã chưa thoát khỏi tình trạng ĐBKK nhất là một số địa phương ở vùng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.