TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch Số: 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư liên tịch Số: 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT