TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch Số: 03/2014/TTLT-TTCP-BNV

Thông tư liên tịch Số: 03/2014/TTLT-TTCP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT