TAILIEUCHUNG - Kiểm kê dữ liệu hải dương học phục vụ đề tài:Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia"

Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển và khung thể chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, vùng ven biển và hải đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển và hải đảo của Việt Nam. | CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂU TRA cơ BẢN VÀ NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIỂN KC-09 dụng cơ sở dữ liệu biển quốc gia WwNr mã số KC-09-01 ATHBiWbNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VÀN BIỂN BÁO CÁO KIỂM KÊ Dữ LIỆU KHÍ TƯỢNG BIEN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC PHỤC vụ ĐỂ TÀI XÂY DỤNG Cơ SỞ Dữ LIỆU BIỂN QUỐC GIA MÃ SỐ KC-09-01 Chủ trì thực hiện TS. Bùi Xuân Thông TS. Trần Hồng Lam KS. Phạm Văn Đản HÀ NỘI 8 2002 55W- BÁO CÁO KIỂM KÊ Dữ LIỆU HẢI DƯƠNG HỌC PHỤC vụ ĐỂ TÀI XÂY DỤNG Cơ SỞ Dữ LIỆU BIỂN QUỐC GIA Báo cáo Kiểm kê dữ liệu khí tượng biển và hải dương học phục vụ đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia được thực hiện theo nội dung hợp đổng số 02 ký ngày 12-6-2002 giữa Ban chủ nhiệm đề tài và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển . Chủ trì thực hiện TS. Bùi Xuân Thông TS. Trần Hổng Lam KS. Phạm Văn Đản Các đơn vị tham gia Tổ Máy tính và GIS - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển Đội Khảo sát - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển Phòng Kỹ thuật mạng lưới KT1V - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển Trung tâm nghiên cứu Khí tượng nhiệt đới - Viện Khí tượng thủy văn Nội dung của hợp đồng là - Tập hợp thống kê phân loại các số liệu khí tượng biển và hải văn từ các trạm khí tượng thuỷ văn cố định ven bờ và ở biển Đông các ưạm phao các Ship VOS các chuyến khảo sát mà Trung tâm Khí tượng Thủy vãn Biển chủ trì hoặc phối hợp thực hiện đang quản lý. Các số liệu chưa được nhập vào các đề tài trong giai đoạn trước. - Nhập toàn bộ dữ liệu trên vào phần mềm VODC Version do đề tài cung cấp. 1. Các kết quả đã thực hiện được. Kết quả kiểm kê thu thập dữ liệu hải dương học được thống kê trên các trạm cố định các chuyến khảo sát ven bờ và quy mô toàn biển Đông các trạm phao các Ship chạy qua biển Đông mà Trung tâm KTTV Biển đang quản lý bao gồm các yếu tố trường gió hướng vận tốc trường áp nhiệt độ không khí sóng dòng chảy độ mặn nhiệt độ nước mặt mực nước độ đục . được nhập trong phần mềm VODC Version . Nguồn số liệu từ trạm cố định trạm KTTV ven bờ và biển Đông trạm đo 4obs ngày ưạm đo 8obs ngày trạm đo 24obs .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.