TAILIEUCHUNG - Quyết định 36/2013/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 36 2013 QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CỏNG TÁC TỔ CHỨC LẬP THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH Đỏ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009 Căn cứ Nghị định số 37 2010 NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Căn cứ Quyết định số 13 2012 QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ Căn cứ Thông tư số 10 2010 TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị Căn cứ Quyết định số 50 2011 QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 62 2012 QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 50 2011 QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Quyết định số 28 2011 QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố tại Tờ trình số 1106 TT-SQHKT ngày 12 tháng 4 năm 2013 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 677 STP-VB ngày 01 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 mười ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.