TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Đề chính thức ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH 11 CB Thời gian làm bài 45 không kể thời gian giao đề Đề 2 Đề gồm 01 trang Câu 1 Tính các giới hạn sau 1 2n2 - 3n3 a lim a 9n3 4n2 1 c lim X 5 J-y -j b lim 7 X 2 X 2 X 3 d lim VX3 X 1 y X 2 X Câu 2 Tìm số điểm gián đoạn của 3 X 6 - 2 f x 1 X - 2 x 2 11 x 2 Câu 3 Chứng minh rằng Phương trình X3 3 X 2 0 có ít nhất một nghiệm dương X0 và X0 V24 . .hết. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Đề 2 Câu Đáp án Điểm 1 7 0đ 2 0 đ 5 2 n . 5 2n2 - 3n3 _ n n n a lim lim n n 1 4n2 - 9 5 4 4 - 9 n n 1 0 đ 5 2 1Ấ Qt -1 1 lim- 1 1 4 3 4 4 - 9 3 n n 1 0đ 2 0đ b Ta có lim x3 -2x 3 -1 và x2 2x 0 khi x -2 . x -2 1 0đ Vậy 1 x . 2x 3 - x 2 X2 2v 1 0đ 2 0 đ c lim x 5 J x lim. 5 x V x -1 x x -1 1 0đ lim x x5 1 5 2 x lim x5 1 - 4 x 1 ỉ 1 II 1 k 1 0đ l 0đ d lim Vx3 1 -Vx2 x 2X lim -ựx3 1 - x - yjx2 2x - x x w 0 25 lim x o lim x V y x 1 - x - lim x 2x - x x w z3 3 x3 1 -x J lim T2 x x J x xừ13 1ì x 0 5 . 2 2 0 lim x 2 2 V x -1 0 25 2 1 5đ Với x 2 f x x 6 2 xác định trên -O 2 u 2 o x - 2 suy ra f x liên tục trên hai khoảng -O 2 và 2 O 0 25 Với x 2 f 2 11. 0 25 T .Z-X ì-. 3 x 6 - 2 Ta có lim f x lim - x 2 x 2 x 2 0 25 ặt u yjx 6 u x 6 x u 6 Khi x 2 u 2 . 0 25 Khi đó lim f x lim u 2 lim - Ậ- f 2 11 x 2 u u3 -8 x u2 2u 4 12 0 25 Do đó f x không liên tục tại x0 2. Vậy hàm số đã cho có một điểm gián đoạn x0 2 0 25 3 1 5đ Đặt f x x3 - 11x -1 liên tục trên . Suy ra f x liên tục trên 0 4 1 0 25 Ta có Jf 0 -1 f 0 . f 4 -19 0 2 f 4 19 0 25 Từ 1 và 2 ta có pt f x 0 có ít nhất một nghiệm dương trên khoảng 0 4 . 0 25 Giả sử x0 là nghiệm dương của thuộc 0 4 . 0 25 Khi đó x03 - 11x0 -1 0 o x3 11x0 1 0 25 Hay x03 o x06 44x0 o x05 44. Do đó x0 V44 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT