TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Đề chính thức ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH 11 CB Thời gian làm bài 45 không kể thời gian giao đề Đề 2 Đề gồm 01 trang Câu 1 Tính các giới hạn sau 1 2n2 - 3n3 a lim a 9n3 4n2 1 c lim X 5 J-y -j b lim 7 X 2 X 2 X 3 d lim VX3 X 1 y X 2 X Câu 2 Tìm số điểm gián đoạn của 3 X 6 - 2 f x 1 X - 2 x 2 11 x 2 Câu 3 Chứng minh rằng Phương trình X3 3 X 2 0 có ít nhất một nghiệm dương X0 và X0 V24 . .hết. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Đề 2 Câu Đáp án Điểm 1 7 0đ 2 0 đ 5 2 n . 5 2n2 - 3n3 _ n n n a lim lim n n 1 4n2 - 9 5 4 4 - 9 n n 1 0 đ 5 2 1Ấ Qt -1 1 lim- 1 1 4 3 4 4 - 9 3 n n 1 0đ 2 0đ b Ta có lim x3 -2x 3 -1 và x2 2x 0 khi x -2 . x -2 1 0đ Vậy 1 x . 2x 3 - x 2 X2 2v 1 0đ 2 0 đ c lim x 5 J x lim. 5 x V x -1 x x -1 1 0đ lim x x5 1 5 2 x lim x5 1 - 4 x 1 ỉ 1 II 1 k 1 0đ l 0đ d lim Vx3 1 -Vx2 x 2X lim -ựx3 1 - x - yjx2 2x - x x w 0 25 lim x o lim x V y x 1 - x - lim x 2x - x x w z3 3 x3 1 -x J lim T2 x x J x xừ13 1ì x 0 5 . 2 2 0 lim x 2 2 V x -1 0 25 2 1 5đ Với x 2 f x x 6 2 xác định trên -O 2 u 2 o x - 2 suy ra f x liên tục trên hai khoảng -O 2 và 2 O 0 25 Với x 2 f 2 11. 0 25 T .Z-X ì-. 3 x 6 - 2 Ta có lim f x lim - x 2 x 2 x 2 0 25 ặt u yjx 6 u x 6 x u 6 Khi x 2 u 2 . 0 25 Khi đó lim f x lim u 2 lim - Ậ- f 2 11 x 2 u u3 -8 x u2 2u 4 12 0 25 Do đó f x không liên tục tại x0 2. Vậy hàm số đã cho có một điểm gián đoạn x0 2 0 25 3 1 5đ Đặt f x x3 - 11x -1 liên tục trên . Suy ra f x liên tục trên 0 4 1 0 25 Ta có Jf 0 -1 f 0 . f 4 -19 0 2 f 4 19 0 25 Từ 1 và 2 ta có pt f x 0 có ít nhất một nghiệm dương trên khoảng 0 4 . 0 25 Giả sử x0 là nghiệm dương của thuộc 0 4 . 0 25 Khi đó x03 - 11x0 -1 0 o x3 11x0 1 0 25 Hay x03 o x06 44x0 o x05 44. Do đó x0 V44 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.