TAILIEUCHUNG - XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẢN ĐỒ NỀN TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (GIAI ĐOẠN 2: HUYỆN XUYÊN MỘC, HUYỆN CHÂU ĐỨC VÀ HUYỆN CÔN ĐẢO) TỶ LỆ 1/10.000 TRÊN PC VÀ INTERNET

Nghiên cứu về nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) bản đồ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lựa chọn giải pháp công nghệ DoIGIS cho hệ thống thông tin bản đồ nền; Xây dựng mô hình bản đồ nền trên PC và hệ thống thông tin bản đồ trên Internet; Thu thập, soạn thảo qui trình công nghệ liên biên và biên tập bản đồ, cập nhật và khai thác thông tin bản đồ số trên Internet và trang web bản đồ; Khảo sát hiện trạng các loại bản đồ làm cơ sở tạo bản đồ. | SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY TIN HỌC DOLSOFT BÁO CẢO XÂY DỰNG HỆ THÔNG THÔNG TIN BẢN ĐỒ NỀN TẠI TỈNH BẰ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2 HUYỆN XUYÊN Mộc HUYỆN CHÂU ĐỨC VÀ HUYỆN CÔN ĐẢO TỶ LỆ 1 TRÊN PC VÀ INTERNET Chỉ Mình thảng ỉ năm 2005 Danh sách cản bộ tham gia chính 1 ThS. Ngô Quốc Việt Công ty DolSoft 2 TS. Phan Đạt Phúc Công ty DolSoft 3 KS. Nguyễn Thị Hương Lan Công ty DolSoft 4 KS. Đặng Tuấn Sơn Công ty DolSoft 5 CN. Trần Phạm Ngọc Bích Công ty DolSoít 6 CN. Võ Thị Linh Thâm Công ty DolSoft 7 KS. Lê Anh Tuấn Công ty DolSoft 8 KTV. Phạm Thị Tuyết Nha Công ty DolSoft 9 KS. Nguyễn Phước Thuật Nhiên Công ty DolSoft 10 KS. Đinh Thiên Luân Công ty DolSoft 11 KS. Lý Hiệp Minh Công ty DolSoft 12 KS. Lê Dũng Công ty DolSoft 13 KS. Trương Quý Công ty DolSoft 14 KS. Bùi Thị A Phương Công ty DolSoft 15 KS. Giang Kim Đức Công ty DolSoft 16 KS. Nguyễn Quốc Long Công ty DolSoft 17 KS. Nguyễn Thị Xuân Hoa Công ty DolSoft 18 KS. Nguyễn Thị Nguyên Xuân Công ty DolSoft 19 KS. Nguyễn Vãn Thanh Nhân Công ty DolSoft Báo cáo Đề tài lXây dựng hệ thống thòng tin bản dồ nền tại tinh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2 huyện Xuyên Mộc huyện Châu Đức huyện Côn Đáo tỳ iệ 1 ỉ trên PC va Internet MỤC LỤC LỜI NÓI ĐÀU 5 Chưo ng I. MỞ ĐẦU 6 1. Tong the đe tài 6 2. Mục tỉêu của đề tài 7 . Mục tiêu chung 7 . Mục tiêu cụ thể 7 Chưong II. TÓM TẤT KẾT QUẢ THựC HIỆN GIAI ĐOẠN 1 9 ỉ. Vê tâm quan trọng của hệ thống thông tin bản đồ nền 9 2. Vê lựa chọn giải pháp công nghệ GIS cho hệ thống thông tin bàn dồ 9 3. Vê phương pháp thực hiện 10 4. về nội dung thông tin bản đồ nền í I 5. Vê yêu câu khoa học đối với cảc sản phàm của đề tài 12 Chưong III. NỘI DUNG THỤC HIỆN 14 1. Mô hình bản đồ nền trên PC và hệ thống thông tin ban đồ trên Internet í 4 . Bản đồ nền trên PC 14 . Hệ thống thông tin bản đồ trên Internet 14 2. Các sản phẩm của đề tàì 15 . Các tài liệu bản đồ đã thu thập và sử dụng để tạo bản đồ dạng so 15 . Bộ bản đồ nền địa hình dạng số tỷ lệ 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.