TAILIEUCHUNG - Xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cảnh báo, tư vấn và đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu tạo Khánh Hòa- giai đoạn I

Dầu mỏ và khí đốt là những hydrocacbon, có thành phần cơ bản là C và H. Từ thành phần dầu đến thành phần khí, hàm lượng H tăng dần. Tỉ lệ C/H được xem là một chỉ tiêu đặc trưng của thành phần dầu thô, vì tỉ lệ này tăng theo tỉ trọng dầu. Ngoài hydrocacbon, trong dầu thô còn thường xuyên có các nguyên tố N, O, S và một số kim loại khác ở dạng vi lượng. Khoảng nhiệt độ sôi của các sản phẩm dầu mỏ trong chưng cất phân đoạn trong điều kiện áp. | LỜI MỞ ĐẲU Tài liệu này là báo cáo chính kết quả thực hiện dự án XÂY DựNG PHẢN MÈM VÀ HỆ cơ SỞ DỮ LIỆU PHỤC vụ CÔNG TẢC CẢNH BÁO Tư VẤN VÀ ĐÁNH GIÂ THIỆT HẠI DO sự CÓ TRÀN ĐẢƯ TẠI KHÁNH HÒA - GIAI ĐOẠN 1 theo hợp đồng nghiên cứu khoa học số 438 KHCNMT kỷ ngày 6 6 2003 giữa Sở Khoa Học Cóng Nghệ và Môi Trường tỉnh Khảnh Hòa và Đài Khỉ Tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ để thục hiện quyét định của ƯBND tình Khánh Hòa sô Ỉ0Ỉ4 QĐ-UB kỷ ngày 22 tháng 4 năm 2003 về việc phê duyệt đề cương dự án nêu trên và quyết định số Ỉ6Ỉ3 QĐ ƯB vê việc phê duyệt dự toán giai đoạn ìcủa dư án kỷ ngày 30 tháng 5 năm 2003. Báo cáo chính cỏ 3 phần. Phần ỉ gìởi thiệu tóm tắt dư án. Phồn 2 thuyết minh các kết quả thực hiện dự án bao gồm 6 chương. Chương ỉ trình bay các luận cứ xuất phát các quan điểm học thuật và nhu COU thực tiễn sẽ được bàn đển trong bảo cáo chỉnh Chương 2 trinh bày nội dung kỹ thuật của phản mềm OILSAS -sản phẩm chỉnh của dự án. Chương 3 thuyết minh kết quả lập các cơ sở dữ liệu ở vùng vịnh Văn Phong theo phần mềm OILSAS. Chương 4 trình bày các Ẳỷ thuật sử dừng phần mềm OILSAS- Chương 5 mô tả kết quả kiểm định phần mềm OILSAS và các cơ sở dữ liệu kèm theo. Chương 6 nổi về một sổ phác đồ ứng dụng kết quả dự án vào thực tiễn. Các nội dung đã hoàn thành được trình bày trong phần 2 chinh là phần mềm và hệ CSDL -giai đoợn ỉ Phần 3 là cảc kết luận và kiến nghị. Ngoài ra báo cảo còn có lời mở đầu này mục lục báo cáo danh sách các tài liệu tham khảo chỉnh danh sách hình vẽ danh sách bảng biểu trong báo cáo chỉnh. Báo cáo chính được đóng gói trên 576 trang văn bản khổ giấyA4 với 256 hình vẽ và 25 bàng biểu minh họa Sản phẩm bằng vãn bản còn bao gồm một phụ lục bảo cáo 214 trang khổ A4 trình bày nội dung quan trọng và cân thiết cho các cán bộ sử dụng phần mêm OILSAS và bô sung nhiêu thông tin cho bảo cáo chính này là 1. Phu luc .1 Quyết định của Thỏ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001 - 2010 . 2. Phu luc 2. Quyét định của Thủ tướng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.