TAILIEUCHUNG - Tác động của tình trạng môi trường ở khu công nghiệp phía Bắc tới sức khỏe cộng đồng

Tham khảo luận văn - đề án 'tác động của tình trạng môi trường ở khu công nghiệp phía bắc tới sức khỏe cộng đồng', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | VIỆN KINH TÊ VÀ CHÍNH TRỊ THÊ GIỚI UỶ BAN DÀN số GIA ĐÌNH TRẺ EM ĐÍTÀI CẤP 80 TÁC ĐỘNG CỦA TÌNH TRỌNG MÔI TRƯỜNG Ở MỘT SỐ KHU CÔNG NGHlệP PHÍA Bốc TỚI SỨC KHỎC CỘNG ĐỒNG Chủ nhiệm PGS. TS. Trần Ván Tùng HÀ NỘI - 2005 ỐM 9 Oor MỤC LỤC Trang Giới thiệu những thông tin cơ bản về để tài 3 Kết quả nghiên cứu phần thứ nhất 9 Chương I Quan hệ giữa công nghiệp hóa và môi trường 10 Chương II Quan hệ giữa công nghiệp hóa ô nhiễm môi 23 trường và sức khỏe cộng đồng Chương ID Các giải pháp bảo vệ môi trường kinh nghiệm 37 của một số quốc gia châu Á Kết quả nghiên cứu phẩn thứ II Chương IV Chính sách công nghệ của nhà nước và nhận 53 thức của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường Chương V Ô nhiễm môi trường ở Phú Thọ và tác động của 63 nó tới sức khỏe cộng đồng Chương VI Ô nhiễm môi trường ở Hải Phòng và ảnh 75 hưởng của nó tới sức khỏe cộng đồng Chương VII Ô nhiễm môi trường công nghiệp ở Hà Nội 89 và ảnh hưởng tiêu cực của nó Kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi trường ở Việt Nam 104 Chương VIII Kiến nghị một số giải pháp bảo vệ môi í 05 trường ở Việt Nam Tài liệu tham khảo 1 í 8 2 GIỚI THIỆU NHŨNG THÔNG TIN cơ BẢN VE ĐỂ TÀI Tên đề tài Tác động của tình trạng ò nhiễm mòi trường ỏ một sỏ khu vực công nghiệp phía Bắc tới sức khoẻ cộng đồng. 1. Lý do lựa chọn đề tài Lý thuyết về mối quan hệ giữa công nghiệp hóa CNH và sự ô nhiễm môi trường cho thấy trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa ô nhiễm môi trường có xu thế tăng lên theo quá trình công nghiệp hóa. Điều này cũng đã được thực tiễn CNH nhiều nước chứng minh. Trong những thập niên 1950-1970 CNH nhanh ở Nhật Bản đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng tời mức báo động. Sự phát triển và mở rộng các ngành công nghiệp đặc hiệt hóa chất với việc không kiểm soát chặt chẽ quá trình thải công nghiệp đã dẫn dốn ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. Hậu quả của tình trạng ô nhiêm môi trường gia tăng ở Nhật Bản trong thời kỳ đầu CNH còn nhức nhối đốn ngày nay. Ớ Việt Nam quá trình CNH và tăng trưởng nhanh trong những năm 1990 cùng với sự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.