TAILIEUCHUNG - Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Các phương pháp đếm (ĐH Công nghệ Thông tin)

Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Các phương pháp đếm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tập hợp các tập hợp con, biểu diễn tập hợp trên máy tính, các phép toán tập hợp và các tính chất liên quan tích Descartes; nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý chuồng bồ câu,. . | NG PHAP ĐẾM . I LOGO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẾM I. Tập hợp các tập hợp con. Biểu diễn tập hợp trên máy tính. Các phép toán tập hợp và các tính chất liên quan. Tập hợp tích Descartes. II. Nguyên lý cộng. Nguyên lý nhân. Nguyên lý chuồng bồ câu. III. Hoán vị tổ hợp và chỉnh hợp. Công thức nhị thức Newton. IV. Hoán vị và tổ hợp lặp. 2 1. Khái niệm 2. Quan hệ giữa các tập hợp 3. Các cách xác định tập hợp 4. Tập hợp các tập hợp con Tập hợp lũy thừa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN