TAILIEUCHUNG - Phương thức lập kế hoạch dự án

Khi nào hoàn thành dự án? Hoạt động nào găng? Hoạt động nào có thể đẩy lùi và đẩy lùi bao lâu? Khi nào các hoạt động bắt đầu và kết thúc? Có thể tăng cường chi phí để rút ngắn thời gian của một số hoạt động hay không? Tại từng thời điểm của dự án, lượng tiền cần thiết là bao nhiêu? | CHỨC NĂNG KIỂM TRA TRONG QUẢN TRỊ Dẫn đến Đạt được mục đích đề ra của Tổ chức Xác lập mục đích, thành lập chiến lược và phát triển kế hoạch cấp nhỏ hơn để điều hành hoạt động Quyết định những gì phải làm, làm như thế nào và ai sẽ làm việc đó Định hướng, động viên tất cả các bên tham gia và giải quyết các mâu thuẫn Theo dõi các hoạt động để chắc chắn rằng chúng được hoàn thành như trong kế hoạch Lập kế hoạch Tổ chức Điều khiển Kiểm tra NỘI DUNG TRèNH BÀY Khỏi niệm và phõn loại Mục đớch và vai trũ Quy trỡnh kiểm tra (Phương phỏp) Tớnh hiệu quả trong chức năng kiểm soỏt Mụ hỡnh kiểm soỏt hiệu chỉnh CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN Định nghĩa Chức năng Kiểm soỏt bao hàm việc giỏm sỏt tiến trỡnh thực hiện cỏc kế hoạch đó vạch ra và tiến hành những điều chỉnh cần thiết nhằm đạt được kết quả như dự kiến Kiểm soỏt là quỏ trỡnh ỏp dụng những cơ chế và phương phỏp để đảm bảo rằng cỏc hoạt động và thành quả đạt được phự hợp với cỏc mục tiờu, kế hoạch và chuẩn mực của tổ chức Là một quỏ trỡnh hệ thống quỏ đú .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN