TAILIEUCHUNG - Bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? học sinh có thể tìm được bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu kể Ai làm gì? Sử dụng linh hoạt, sáng tạo câu kể Ai làm gì? khi nói hoặc viết văn. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN