TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Phạm Đăng Hải

Bài giảng Hệ điều hành chương 1 là bài giảng Tổng quan về hệ điều hành dành cho sinh viên ngành khoa học máy tính. Trong bài giảng sẽ trình bày những nội dung: Khái niệm hệ điều hành, Lịch sử phát triển hệ điều hành, Các khái niệm trong hệ điều hành, Định nghĩa và phân loại hệ điều hành, Tính chất cơ bản của hệ điều hành, Cấu trúc hệ điều hành, Vấn đề xây dựng hệ điều hành. | Hệ điều hành HỆ ĐIỀU HÀNH Phạm Dăng Hải haipd@ Bộ môn Khoa học Máy tính Viện Công nghệ Thông tin Truyền Thông Ngày 15 tháng 1 năm 2013 o 1 96 Chương 1 Tổng quan về Hệ Diều Hành Chương 1 Tổng quan về Hệ Diều Hanh 2 96 Chương 1 Tổng quan về Hệ Diều Hành l Khái niệm Hệ điều hành 2 Lịch sử phát triển Hệ điều hành Các khái niệm trong hệ điều hành 4 Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành 5 Tính chất cơ bản của Hệ điều hành 6 Cấu trúc hệ điều hành ư Vấn đề xây dựng Hệ điều hành o Ỡ 4 _ 1 3 .