TAILIEUCHUNG - Thù lao lao động

giá bằng phân tích công việc để đảm bảo công bằng nội bộ sát mức lương trên thị trường đề đảm bảo công bằng với bên ngoài Định giá vị trí công việc để xác định mức lương (cân đối giữa công bằng nội bộ và công bằng với bên ngoài)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN