TAILIEUCHUNG - Giáo trình: Nguyên lý các hệ điều hành

Phần mềm máy tính có thể chia thành nhiều loại: chương trình hệ thống quản lý sự hoạt động của chính máy tính. Chương trình ứng dụng, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng và khai thác máy tính của người sử dụng. Hệ điều hành thuộc nhóm các chương trình hệ thống. | CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU Khái niệm hệ điều Lịch sử phát triển của hệ điều . Phân loại hệ điều Hệ điều hành xử lý theo lô đơn Hệ điều hành xử lý theo lô đa Hệ điều hành chia xẻ thời Hệ điều hành đa vi xử Hệ điều hành Hệ điều hành xử lý thời gian Các thành phần của hệ điều Các cấu trúc của hệ Các tính chất cơ bản của hệ điều Nguyên lý xây dựng chương trình hệ điều Các hình thái giao CHƯƠNG 2 QUẢN LÝ TIẾN Tổng quan về tiến Tiến trình Process và mô hình đa tiến trình Multiprocess .27 Tiểu trình Thread và mô hình đa tiểu trình Multithread .28 Phân loại tiến . Các trạng thái của tiến . Cấu trúc dữ liệu của khối quản lý tiến . Các thao tác điều khiển tiến Cấp phát tài nguyên cho tiến . Điều phối tiến . Mục tiêu điều Điều phối độc quyền và điều phối không độc quyền preemptive nopreemptive . 38 . Các danh sách sử dụng trong quá trình điều . Các chiến lược điều . Thông tin liên lạc giữa các tiến . Nhu cầu liên lạc giữa các tiến . Các Cơ Chế Thông Tin Liên Đồng bộ hoá tiến Nhu cầu đồng bộ hóa synchronisation .55 . Bài toán đồng bộ Các giải pháp đồng bộ . Tắc nghẽn Deadlock .73 . Định nghĩa .73 . Điều kiện xuất hiện tắc . Các phương pháp xử lý tắc Ngăn chặn tắc 1 . Tránh tắc . Hiệu chỉnh tắc CHƯƠNG 3 QUẢN LÝ BỘ NHỚ Tổ chức vùng Mục tiêu của việc quản lý vùng Không gian địa chỉ và không gian vật . Cấp phát liên Hệ đơn Hệ thống đa chương với phân vùng cố Hệ thống đa chương với phân vùng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.