TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 11 - Đề 4

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, b hóa 2013 - phần 11 - đề 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề thi có 05 trang ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Môn thi HÓA HỌC Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG 44 câu - từ câu 1 đến câu 44 1. Những nhóm nguyên tố nào dưới đây ngoài nguyên tố kim loại còn có nguyên tố phi kim A. Phân nhóm chính PNC nhóm IA trừ hiđro và PNC nhóm II IIA B. PNC nhóm III IIIA đến PNC nhóm VIII VIIIA C. Phân nhóm phụ PNP nhóm I IB đến PNP nhóm VIII VIIIB D. Họ lantan và họ actini 2. Tính chất vật lí nào dưới đây của kim loại KHÔNG phải do các electron tự do trong kim loại gây ra A. Ánh kim B. Tính dẻo C. Tính cứng D. Tính dẫn điện và dẫn nhiệt 3. Lần lượt cho từng kim loại Mg Al Fe và Cu có số mol bằng nhau tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích H2 trong cùng điều kiện thoát ra nhiều nhất là từ kim loại A. Mg B. Al C. Fe D. Cu 4. Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại vào 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần 100 mL dung dịch H2SO4 1M. Tính m. A. 2 3 gam B. 4 6 gam C. 6 9 gam D. 9 2 gam 5. Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0 05 mol HCl vào dung dịch chứa 0 06 mol Na2CO3. Thể tích khí CO2 đktc thu được bằng A. 0 000 lít. B. 0 560 lít. C. 1 120 lít. D. 1 344 lít. 6. Hòa tan hết 7 6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư thì thu được 5 6 lít khí đktc . Hai kim loại này là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba. 7. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây A. Gây ngộ độc nước uống. B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng làm hư hại quần áo. C. Làm hỏng các dung dịch pha chế làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm. D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi làm tắc các đường ống dẫn nước. 8. Cho 0 8 mol nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 0 3 mol khí X không có sản phẩm khử nào khác . Khí X là A. NO2. B. NO. C. N2O. D. N2. 9. Hòa tan 47 4 gam phèn chua KAl SO4 vào nước được dung dịch A. Thêm đến hết dung dịch chứa 0 2 mol Ba OH 2 vào dung dịch A thì lượng kết tủa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.