TAILIEUCHUNG - Thực trạng hoạt động và mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết Thực trạng hoạt động và mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam được thực hiện nhằm đánh giá tình hình hoạt động và mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại VN; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN