TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ HỌC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động cơ học dao động điều hòa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG ĐỘNG CƠ HỌC DAO ĐỘNG ĐIỀU LẮC LÒ XO LÝ THUYẾT Câu 1. Đề thi CĐ _2008 Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn M. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này là . __ rg __ A 1 m 1 k A. 2rcJ-y- . B. 2n4 C. J-yU D. - . A-ể Y g 2n k 2n m Câu 2. Đề thi TN_PB_LẦN 1_2007 Một con lắc gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k một đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m đầu còn lại được treo vào một điểm cố định. Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là 1 m 1 k k m B. T C. T 2k d. t 2k 2k k 2k m m k Câu 3. Đề thi ĐH _2007 Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hoà. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ A. tăng 4 lần B. giảm 2 lần C. tăng 2 lần D. giảm 4 lần Câu 4. Đề thi TN_KPB_LẦN 1_2007 Một vật dao động điều hòa vơi biên độ A tần số góc . Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x Acos t rc 4 B. x Acos t . C. x Acos t - k 2 D. x Acos t k 2 Câu 5. Đề thi TN_KPB_LẦN 2_2007 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A tần số f . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật gốc thời gian to 0 là lúc vật ở vị trí x A. Li độ của vật được tính theo biểu thức A. x A cos 2nft B. x A cos 2nft k 2 C. x A cos 2nft - k 2 D. x A cos nft Câu 6. Đề thi cĐ _2008 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x Acos t. Nếu chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t 0 là lúc vật A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox. D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. Câu 7. Đề thi TN_PB_LẦN 2_2007 Một vật nhỏ dao động điều hòa trên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.