TAILIEUCHUNG - Javascript Nền Tảng

-JavaScript theo phiên bản hiện nay mà chúng ta đang sử dụng,là một Ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối đựoc sử dụng rộng rãi cho các trang web hiện nay,nhưng nó cũng đưọc dùng để tạo khả năng viết script bằng việc sử dụng các đối tượng có sẳn trong các ứng dụng. -Vậy JavaScript xuất hiện từ khi nao?Vâng,Nó vốn đưọc phát triển bởi Brendan Eich tại hãng truyền thông NetScape với tên đầu tiên là MoCha, qua một thời gian tiếp theo thì Javascript đổi tên là cái tên Javascript là cái tên. | Javascript Nền Tảng Mục lục ẩn 1 Giới Thiêu o Lich sử phát triển của JavaScript o Vây JavaScript khác với Java và JScript như thế nào o Vây JavaScript nó có thể làm đựợc gì Ứng dụng của JavaScript như thế nào o Các cú pháp của JavaScript Chú Thích Khai báo Biến Đối tượng Cấu trúc điều khiển Toán tử điều kiên Vòng lặp while Vòng lặp do. while Vòng lặp for Vòng lặp for . in switch 2 Lâp trình hướng đối tượng trong Javascript o Lâp trình theo hướng đối tượng là gì o Lâp trình OOP trong Javascript. 3 Mô mình MVC Model - View - Controler o Chức năng của Model o Chức năng của View o Chức năng của Control o Ứng dụng của mô hình MVC trong MyWorkplace 4 Lâp trình sự kiên Observerble o Đăng ký sự kiên o Thông báo sự kiên 5 Sự thay đổi của con trỏ this trong phương thức của 1 class o Lý do con trỏ this thay đổi o Cách khắc phục 6 Thiết kế giao diên 1 ứng dụng web o Tạo nên các tags html bằng javascript Elements và đinh dạng chúng bằng CSS o Đăng ký sự kiên cho các Elements o VD o Kéo và thả drag and drop các Elements Drag cơ bản Drag khi mouse đi qua iframe Vấn đề Cách khắc phục Drag and drop o Ví dụ Cách vẽ và đăng ký sự kiên cho tabs trong MyWorkplace Cách vẽ và đăng ký sự kiên cho gadgets trong MyWorkplace Drag gadgets Grid của MyWorkplace Ráp 3 thành phần tabs grid gadgets lại với nhau Drag and Drop gadgets sửa Giới Thiệu Bài này lập ra 1 lịch trình để học nền tảng Javascript lấy ví dụ là product MyWorkplace. Yêu cầu hiểu và biết cách dùng prototype framework sửa Lịch sử phát triển của JavaScript -JavaScript theo phiên bản hiên nay mà chúng ta đang sử dụng là một Ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối đựoc sử dụng rộng rãi cho các trang web hiên nay nhưng nó cũng đưọc dùng để tạo khả năng viết script bằng việc sử dụng các đối tượng có sẳn trong các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.