TAILIEUCHUNG - TRIẾT VÀ SỰ CHUYỂN HÓA 1

Bước nhảy toàn bộ là bước nhảy làm thay đổi chất của toàn bộ các mặt, các yếu tố cấu thành sự vật. Bước nhảy cục bộ là bước nhảy làm thay đổi chất của những mặt, những yếu tố riêng lẻ của sự vật và hiện tượng. | Bước nhảy toàn bộ là bước nhảy làm thay đổi chất của toàn bộ các mặt các yếu tố cấu thành sự vật. Bước nhảy cục bộ là bước nhảy làm thay đổi chất của những mặt những yếu tố riêng lẻ của sự vật và hiện tượng. Khi xem xét sự thay đổi về chất của xã hội người ta còn phân chia sự thay đổi đó ra thành thay đổi có tính chất cách mạng và thay đổi có tính tiên hóa. Cách mạng là sự thay đổi mà trong quá trình đó diễn ra sự cải tạo căn bản về chất của sự vật không phụ thuộc vào sự cải tạo đó diễn ra như thế nào đột biến hay dần dần . Còn tiến hóa là sự thay đổi về lượng cùng với những biến đổi nhất định về chất nhưng là chất không căn bản của sự vật. Tóm lại nội dung của qui luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại như sau Bất kỳ sự vật nào cũng là sự thống nhất giữa chất và lượng sự thay đổi dần dần về lượng trong khuôn khổ của độ tới điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật thông qua bước nhảy chất mới ra đời tác động trở lại sự thay đổi của lượng mới. Quá trình tác động đó diễn ra liên tục làm cho sự vật không ngừng phát triển biến đổi. Page 207 of 487 3. Ý nghĩa phương pháp luận Phải biẽt tích lũy về lượng để làm biên đổi về chất của sự vật Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn ai cũng biết rằng muốn có chất mới thì phải tích lũy về lượng đến độ cho phép sẽ chuyển sang chất mới. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ biết cách tích lũy về lượng nghĩa là không được nôn nóng chủ quan khi chưa có sự tích lũy về lượng đến độ chín đã muốn thực hiện bước nhảy. Phải có quyẽt tâm tiên hành bước nhảy. Nghĩa là luôn chống tư tưởng bảo thủ chờ đợi không dám thực hiện bước nhảy khi đã có sự tích lũy đầy đủ về lượng hoặc kéo dài sự tích lũy chỉ nhấn mạnh đến sự biến đổi dần dần về lượng. sẽ kìm hãm sự phát triển của sự vật và hiện tượng. Phải biẽt vận dụng linh hoạt các hình thức bước nhảy trong cuộc sông. Sự vận dụng linh hoạt các hình thức của bước nhảy tùy thuộc vào việc phân tích đúng đắn những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.