TAILIEUCHUNG - ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 20010 -2011 (ĐỀ SỐ 02)

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tập luyện thi đại học cao đẳng 20010 -2011 (đề số 02)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | gítì Acoswt. Neu 0 là lúc vật của trục Ox. iện trở thuần 10 Q à W D. I lụng không đổi vào hai đầu đoạn ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 20010 -2011 ĐỀ SỐ 02 soạn lại theo đề thi tuyển sinh đại học từ năm 2007-2008 ngày 4 11 2008 đã đư lên thư viện đề số 01các thày cô có nhu cầu tải về tham khảo Câu 1 Đề TSCĐ 2008 Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 100 Q cuộn dây thuần cảm cảm thuần có hệ số tự cảm H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch n hiệu điện thế u 2 . . V2cosl00 vt V .Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hiệu iiện thế giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng A. 200 V B. 100 5 2 V C. 50 V2 Câu 2 . Đề TSCĐ_2008 Một vật dfco độngđiều ho dọ chọn gốc toạ độ O tại vị bằng của vật thì g ốc jhờ A. qua vị trí cân bằng B. ở vị trí li độ cực đạ C. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. D. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. Câu 3 Đề TSCĐ_2008 Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định phát biểu nào dưới đây là sai A. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. B. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức. C. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. D. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. Câu 4 Đề TSCĐ_2008 Đơn vị đo cường độ âm là A. Oát trên mét vuông W m . B. Ben B . C. Niutơn trên mét vuông N m . D. Oát trên mét W m . Câu 5 theo Đề TSCĐ_2008 Dòng điện có dạng i và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây A. 10 W B. 9 W C. 7 Câu 6 Đề TSCĐ_2008 Đặt .mộyhiệu điện thế x oa y chiều có mạch RLC không phâ A. đoạn mạch luôn cù B. cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện. C. cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụđiện. D. tụđiện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch. Câu 7 Đề TSCĐ_2008 Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u cos

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.