TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tự động hoá thiết bị điện - Chương 7

Điều chỉnh bộ điều khiển là thay đổi các thông số của bộ điều khiển (tỉ lệ, tích phân, vi phân) sao cho đạt đ-ợc các chỉ tiêu điều khiển mong muốn. Các chỉ tiêu điều khiển th-ờng gặp | Tự động hoá thiết bị điện ĐIỀU CHỈNH BĐK VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG r Điểu chỉnh bộ điểu khiển là thay đổi các thông số của bộ điểu khiển tỉ lệ tích phân vi phân sao cho đọt được các chỉ tiêu điểu khiển mong muốn. Các chỉ tiêu điểu khiển thường gộp - Trong miền thời gian Sai lệch tĩnh thời gian tăng trưởng tốc độ đáp ứng tỉ số suy giảm độ quá điều chỉnh. - Trong miền tần số Giới hạn biên độ giới hạn góc pha điểm tần số gẫy. ĐIỂU KHIỂN MÁy PHÁT ĐIỆN Nguyên lí làm việc E fwkdqệdm f p. 60 - On định tần số - On định điện áp phát ra - Độc tính làm việc - Đặc tính không tải GV Nguyễn Vũ Thanh 1 Tự động hoá thiết bị điện E điện dung Uđm TZ iz ien trở điện cảm 1 - 0 Iđm - Đặc tính ngoài đặc tính tải - Đặc tính điếu chỉnh r Các hệ thông kích từ - Hệ thống kích từ dùng máy điện một chiếu - Hệ thống kích từ dùng máy điện xoay chiếu có chổi than - Hệ thống kích từ dùng máy điện xoay chiếu không chổi than - Hệ thống kích từ trực tiếp GV Nguyễn Vũ Thanh 2 Tự động hoá thiết bị điện - Sơ đo điểu khiên kích từ trực tiêp máụ phát điện SP z -Ạ e CV PV BĐK ĐT n -PV1 --------- PH ----------- Sơ đo khối điểu khiển máy phát điện - BĐK Bộ điểu khiển - ĐT Đối tượng Máy phát điện và bộ biến đổi - PH Phản hồi Biến áp phản hồi và bộ chỉnh lưu - SP Điểm đặt điện áp đặt mong muốn - PV Biến quá trình điện áp thực đầu ra máy phát - PV1 Tín hiệu phản hồi - CV Biến điểu khiển Điện áp điểu khiển của bộ biến đổi GV Nguyễn Vũ Thanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.